21 آذر 1397 ساعت 10:46                                   English

یست رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه مهندسی برق ، مخابرات والکترونیک:

کارشناسی  پیوسته :
1- مهندسی برق 

کارشناسی ناپیوسته:
1- تکنولوژی مهندسی برق
2- تکنولوژی مهندسی مخابرات - انتقال،مقطع کارشناسی ناپیوسته؛

کاردانی :
1-  الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی، کاردانی پیوسته؛
2- الکتروتکنیک -برق صنعتی، کاردانی پیوسته؛
3- رشته الکترونیک -الکترونیک عمومی، کاردانی پیوسته؛
4- رشته الکترونیک - مخابرات دریایی، کاردانی پیوسته؛
5- رشته ارتباط داده ها،مقطع کاردانی ناپیوسته.

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161