14 مرداد 1399 ساعت 2:45                                   English

واحد های تابع

مدیریت دانشجویی : مهرشاد تقی خانی

اداره خوابگاهها ،امور مشمولین ، تربیت بدنی و امور دانشجویان شاهد و ایثارگر: مهرشاد تقی خانی، داخلی 105

اداره صندوق رفاه: مهرشاد تقی خانی

اداره تغذیه: مهرشاد تقی خانی

دبیر هیئت بدوی کمیته انضباطی: محمد مهدی وطن دوست، داخلی 114

مدیریت فرهنگی : خانم مهندس فاطمه نمازی

دفتر مشاوره وبهداشت : دکتر کامبیز یزدانی

امور فوق برنامه

انجمن های علمی

کانون و تشکل های فرهنگی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161