12 تیر 1399 ساعت 1:10                                   English
پرسيدم:ازحلال ماه، چرا قامتت خم است؟ آهي كشيد و گفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چيست محرم؟با ناله گفت:ماه عزاي اشرف اولاد آدم است.


شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161