21 آذر 1397 ساعت 10:05                                   English

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که در نیمسال 942 پایان نامه پایان نامه اخذ نموده ولی مؤفق به ارائه آن نشده اندحداکثر تا تاریخ 95/7/26 فرم تمدید پایان نامه (فرم شماره 8) را تکمیل کرده و سپس به بخش تحصیلات تکمیلی موسسه تحویل نمایند تا برای نیمسال 951 بتوانند پایان نامه خود را تمدید نماینددر غیر اینصورت مرخصی تحصیلی منظور خواهد شد

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161