27 خرداد 1398 ساعت 14:16                                   English
Подробнее на сайте: http://rich-health.ruhttp://live-medicine.ru http://mellmo.ruhttp://german-medicine.ruhttp://medicine-plus.ruhttp://begin-travel.ruhttp://free-health.ru
http://natural-treatment.ruhttp://grand-medicine.ruhttp://israeli-medicine.ruhttp://more-health.ruGo to top of pagehttp://grand-business.ru http://free-medicine.ru
http://firstmedicine.ru http://pilot-in2it.ru

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161