27 مرداد 1398 ساعت 5:22                                   English
Подробнее на сайте: Go to top of pagehttp://collect-computer.ru
Go to top of pagehttp://live-code.ruhttp://pythonlearn.ru https://python-scripts.comhttp://hardcomputer.ruhttp://collect-pc.ru http://build-biz.ruhttp://hightechcomp.ruhttp://codingway.ru http://pro-java.ru
http://python-3.ruhttps://themes-wp.orghttp://run-pc.ruGo to top of page http://gromder.nethttp://computermonster.ru

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161