30 ارديبهشت 1398 ساعت 13:16                                   English
Подробнее на сайте: https://bordernews.ruhttps://exactnews.ruhttps://newsinit.ruhttps://rawnews.ru
https://sidenews.ruGo to top of page
https://newsabc.ruGo to top of pagehttps://branchnews.ru
https://newsmoment.ru
https://targetnews.ru
https://calmnews.ru https://newsquick.ruhttps://news720.ru https://newsaim.ruhttps://newsrecent.ruhttps://newsnight.ru

پروفایل

دکتر مهدی فرنگی ، دکتری تخصصی مدیریت اجرایی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161