30 ارديبهشت 1398 ساعت 13:55                                   English
1- دکتر مهدی روح الامینی
2- دکتر حسن فارسیجانی
3- دکتر مسعود باباخانی
4- دکتر علی فرنگی
5- دکتر سید محمود حسینی امیری

6- دکتر مصطفی گودرزی
7-  علی اکبر جعفری - دانشجوی دکتری مدیریت

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161