27 مرداد 1398 ساعت 6:04                                   English
Подробнее на сайте: https://bordernews.ru https://newsabc.ru
https://newsinit.ruhttps://newsrecent.ru
https://calmnews.ru https://sidenews.ru https://exactnews.ru https://branchnews.ruhttps://newsmoment.ru https://targetnews.ruhttps://news720.ru https://newsnight.ru https://rawnews.ru
https://newsquick.ruhttps://newsaim.ru

پروفایل

دکتر محمود فرهادی ، دکتری تخصصی علوم اجتماعی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161