12 تیر 1399 ساعت 1:31                                   English

{tab پروفایل}

دکتر محمود فرهادی ، دکتری تخصصی علوم اجتماعی

{tab رزومه}

متن رزومه در این قسمت قرار می گیرد

{tab پژوهش}

عنوان پژوهش های شما

{tab تماس}

اطلاعات تماس شما

{/tabs}

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161