25 مهر 1396 ساعت 19:29                                   English
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه
فرم صفر (پیشنهاد موضوع پایان نامه(PDF - WORD )
فرم شماره 1 (فرم پروپوزال) (PDF - WORD)
فرم شماره 2(گزارش پیشرفت کار 3 ماهه) (PDF - WORD)
فرم شماره 3(فرم اعلام آمادگی برای دفاع از پایان نامه) (PDF - WORD )
فرم شماره 4(فرم مجوز صحافی پایان نامه) (PDF - WORD )
فرم شماره 5( فرم تحویل پایان نامه صحافی شده)
فرم شماره 6 ( تعیین تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع )
فرم 7 (تعهد نامه اصالت پایان نامه ) مخصوص درج در داخل پایان نامه 
فرم 7.1 (تعهد نامه اصالت پایان نامه ) مخصوص درج در پرونده آموزشی
فرم شماره 8( تمدید پایان نامه)
فرمت چینش صفحات پایان نامه
فرمت اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد(PDF)

 فرم شماره ۹ (فرم انصراف از مقاله) (PDF - WORD )
فرم شماره 10 (فرم شرکت در جلسات دفاع) (PDF - WORD )

 ملزومات قبل از برگزاری جلسه دفاعیه (PDF)
نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161