07 آذر 1401 ساعت 23:36                                   English
دانشجویانی که در نیمسال 972 پایان نامه را اخذ نموده و موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اند حداکثر تا 98/8/2 فرصت دارند تا با مراجعه به آموزش گروه خود ،نسبت به تمدید پایان نامه اقدام نمایند در غیر اینصورت در ترم جاری مرخصی منظور و امکان دفاع از پایان نامه وجود نخواهد داشت.

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161