24 تیر 1403 ساعت 15:27                                   English
کارشناسی ارشد:
1- حسابداری - حسابداری
2- حسابداری - گرایش حسابرسی

کارشناسی پیوسته :
1- حسابداری

کارشناسی ناپیوسته:
1- حسابداری

کاردانی ناپیوسته :
 1- حسابداری

کاردانی پیوسته :
1- حسابداری و بازرگانی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161