23 خرداد 1403 ساعت 23:28                                   English
 کارشناسی ارشد :
1- مدیریت صنعتی - گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
2- مدیریت صنعتی _ تولید و عملیات


کارشناسی ناپیوسته :
1- مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته :
1- مدیریت مالی


کاردانی :
1- مدیریت صنعتی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161