24 تیر 1403 ساعت 16:59                                   English
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه
فرم صفر (پیشنهاد موضوع پایان نامه ( PDF ) ( WORD )
فرم شماره 1 (فرم پروپوزال) ( PDF ) (WORD )
فرم شماره 2(گزارش پیشرفت کار 3 ماهه) ( PDF ) ( WORD )
فرم شماره 3(فرم اعلام آمادگی برای دفاع از پایان نامه) ( PDF ) ( WORD )
فرم شماره 4(تعیین تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع) ( PDF ) ( WORD )
فرم شماره 5( تاییدیه تصحیح اشکالات اشاره شده در جلسه دفاع) ( PDF ) ( WORD )
فرم شماره 6 ( فرم تحویل نسخه¬های پایان¬نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ) ( PDF ) (  WORD )
فرم 7 (تعهد نامه اصالت پایان نامه ) ( PDF ) ( WORD
فرم شماره 8( تمدید پایان نامه) ( PDF )
 فرم شماره ۹ (فرم انصراف از مقاله) ( PDF ) ( WORD )
فرم شماره 10 (فرم شرکت در جلسات دفاع) ( PDF ) ( WORD )
فرمت چینش صفحات پایان نامه
فرمت اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161